PERSONUPPGIFTSPOLICY

Cronholm & Partners anser att alla människor har rätt till skydd och rimlig användning av deras personuppgifter.

Cronholm & Partners behandlar en mängd olika typer av personuppgifter och vår överensstämmelse med reglerna för behandling av personuppgifter enligt såväl den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) som den kompletterande svenska lagstiftningen är grundläggande för vår verksamhet.

Vi utvärderar alltid huruvida våra tjänster och behandlingar kommer att involvera 
personuppgiftsbehandling samt hur lagstiftningen ska efterföljas och de registrerades intressen bäst tillvaratas.

Vi samlar endast in och behandlar personuppgifter på ett lagligt och rättvist sätt samt för specifika, uttryckliga och berättigade ändamål. Insamlade personuppgifter måste vara relevanta, adekvata och begränsade till vad som är nödvändigt i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.
Vi informerar de registrerade om behandlingen av deras personuppgifter och deras rättigheter på ett tydligt sätt.

Om vi avser att använda de insamlade personuppgifterna för andra ändamål än de ändamål som de 
ursprungligen samlades in för, informerar vi de registrerade och erhåller vid behov deras samtycke i samband med det nya ändamålet. 

Vi arbetar för att säkerställa att de behandlade personuppgifterna är korrekta och att felaktiga 
personuppgifter antingen raderas eller rättas utan dröjsmål.

Vi har inom Cronholm & Partners genomfört tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder avseende sekretess och datasäkerhet som skyddar personuppgifterna mot förstörelse, förlust, modifiering, obehörig publicering och obehörig åtkomst eller röjande. Vår personal har fått utbildning och instruktioner i korrekt behandling av personuppgifter. När personuppgifter behandlas för vår räkning måste personuppgiftsbiträdet genomföra lämpliga säkerhetsåtgärder och endast behandla personuppgifterna enligt vår instruktion.

Vi lagrar inte personuppgifter i en form som tillåter identifiering av de registrerade längre än 
nödvändigt för de ändamål som personuppgifterna behandlas.
Vi överför inte personuppgifter till eller lagrar personuppgifter i länder utanför EU/EES eller en inter-nationell organisation, såvida det inte kan ska ske i enlighet med ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen eller om det finns lämpliga skyddsåtgärder.